תנאי אחריות

service

שרות לקוחות

תנאי אחריות למאזניים.

מאזני שקל 2008 בע”מ אחריות לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת למשך תקופת הזמן ובהתאם לתנאים כדלקמן:
1. חברת מאזני שקל נותנת בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
2. חברת מאזני שקל מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת
האחריות, ולהחליף, אם יהיה צורך לפי שיקול דעתה של חברת מאזני שקל 2008 בע”מ, חלקים
של המוצר או את המוצר עצמו, ללא תמורה.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל תהיה רשאית חברת מאזני שקל לחייב תשלום בגין תיקון המוצר,
הובלתו או החלפתו אם תוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות
הבאות:
3.1 כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר לצרכן.
3.2 זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות
השימוש סבירות.
3.3 תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם חברת מאזני שקל, בנסיבות שאינן נובעות
מהפרת התחייבויות חברת מאזני שקל בכתב אחריות זה.
3.4 ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
בנוסף, חברת מאזני שקל תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל אם תוכיח, כי מקור
הקלקול  בנזק מכוון. קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא
הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים.
4. האחריות מתייחסת לתיקון כל פגם שיתגלה במוצר ויפגם בפעולתו התקינה, ואשר מקורו
בחומרים פגומים או עבודה לקויה, אך בכפוף לסייגים להלן:
סייגים לאחריות:
א. לא ינתן שירות למוצר שתמורתו לא שולמה במלואה ובמעודה.
ב. האחריות אינה כוללת נזק כתוצאה משימוש בלתי נכון או מהפעלה בניגוד להוראות התפעול, או
לנזק הנגרם בזדון, או כתוצאה מכח עליון.